Gratis verzenden boven €100,-

(Alleen in Nederland, België, Duitsland & Luxemburg)

Algemene Voorwaarden

 

EUROPE ARCHERY HANTEERT DE HIERONDER GESTELDE VOORWAARDEN. LEES DEZE VOORWAARDEN GOED DOOR. AANSCHAF VAN EEN PRODUCT BIJ EUROPE ARCHERY BETEKENT DAT U DEZE VOORWAARDEN ACCEPTEERT.

 

Inhoudsopgave:

 

 • Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 2 - Toepasselijkheid
 • Artikel 3 - Het aanbod
 • Artikel 4 - De overeenkomst
 • Artikel 5 - Herroepingsrecht
 • Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping
 • Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 8 - De prijs
 • Artikel 9 - Conformiteit en garantie
 • Artikel 10 - Levering en uitvoering
 • Artikel 11 - Betaling
 • Artikel 12 - Diversen
 • Artikel 13 - Toepasselijk recht

 

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Handboogsport Van Dorst B.V.
Europe Archery
Baarschotsestraat 31a
5087 KV Baarschot (gemeente Diessen)
Telefoonnummer: +31(0)13 504 14 93
Telefonisch te bereiken op:

  Maandag 18:00 uur - 21:00 uur
  Dinsdag 09:00 uur - 12:00 uur en 13:00 uur  - 17:30 uur
  Woensdag 09:00 uur - 12:00 uur en 13:00 uur  - 17:30 uur
  Donderdag 09:00 uur - 12:00 uur en 13:00 uur  - 17:30 uur
  Vrijdag 09:00 uur - 12:00 uur en 13:00 uur  - 17:30 uur
  Zaterdag 09:30 uur - 16:00 uur
  Zondag gesloten

E-mailadres: info@europearchery.com
KvK-nummer: Tilburg 18031171
Btw-identificatienummer: NL8133.88.879B01

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 • 1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Europe Archery en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Europe Archery en consument.
 • 2) Deze algemene voorwaarden zijn via internet te raadplegen, zie: https://www.europearchery.com.
 • 3) Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.
 • 4) Van het in de algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 • 5) Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 • 6) Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 • 7) Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 - Het aanbod

 • 1) Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • 2) Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 • 3) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • 4) Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • 5) Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 • 6) Aanbiedingen en kortingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 4 - De overeenkomst

 • 1) De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • 2) Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Europe Archery onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Europe Archery is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • 3) Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Europe Archery passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Europe Archery daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • 4) Europe Archery kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Europe Archery op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • 5) Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat heeft Europe Archery het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • 6) Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 5 - Herroepingsrecht

 • 1) Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Europe Archery bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 • 2) Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Europe Archery retourneren, conform de door Europe Archery verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • 3) Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Europe Archery. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het formulier voor herroeping. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 • 4) Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Europe Archery heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping

 • 1) Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • 2) Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Europe Archery dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Europe Archery. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 • 3) Bij beschadiging van het product door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

 • 1) Europe Archery kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2.
 • 2) Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 • - a. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn deze producten niet retourneerbaar;
 • - b. Op maat gemaakte producten zoals custom pijlen, custom pezen, gepersonaliseerde arrowwraps en speciaal op maat bestelde bogen;

 

Artikel 8 - De prijs

 • 1) Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • 2) De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in Euro’s (€) inclusief btw, tenzij anders aangegeven.
 • 3) Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Europe Archery niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

 • 1) Europe Archery staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • 2) Europe Archery hanteert de door de fabrikant van de bestelde artikelen bepaalde garantiebepalingen. Dit kan per artikel en per fabrikant verschillen.
 • 3) Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan Europe Archery schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 • 4) De garantietermijn van Europe Archery komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 • 5) De garantie geldt niet indien:
 • - a. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • - b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • - c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 10 - Levering en uitvoering

 • 1) Europe Archery zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • 2) Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 • 3) Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 • 4) Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 • 5) In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • 6) Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Europe Archery.
 • 7) Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Europe Archery tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 11 - Betaling

 • 1) Betaling dient te geschieden op de gekozen betalingswijze.
 • 2) De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Europe Archery te melden.
 • 3) In geval van wanbetaling van de consument heeft Europe Archery behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 12 - Diversen

 • 1) Europe Archery is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die de afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
 • 2) Naar Nederlands recht is het niet toegestaan voor minderjarigen om kruisbogen te gebruiken of aan te schaffen. Om dit te controleren zal Europe Archery na de bestelling vragen om een kopie van het legitimatiebewijs van de afnemer naar Europe Archery te e-mailen. De enige informatie die van belang is zijn naam en geboortedatum. Deze gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden alleen voor dit doel gebruikt.
 • 3) Wanneer door Europe Archery gedurende korte of langere termijn al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen.

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht

 • 1) Op overeenkomsten tussen Europe Archery en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 • 2) Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.