Gratis verzenden boven €100,-

(Alleen in Nederland, België, Duitsland & Luxemburg)

Levertijd

 

De levertijd is afhankelijk van onze voorraad en die van onze toeleveranciers. Heeft u vragen over de levertijd van specifieke producten neem dan contact met ons op.

 

1. Alle door Europe Archery genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Europe Archery bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Alle orders worden in volledigheid geleverd tenzij anders overeengekomen.

2. Overschrijding van de door Europe Archery opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

3. In geval Europe Archery de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Europe Archery op schadevergoeding onverlet.

4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan Europe Archery te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd. In dit schrijven moet het ordernummer en uw gegevens worden vermeld. De bestelling kan niet geannuleerd worden na verzending.

5. Genoemde leveringstermijnen zijn berekend op datum van het betalingskenmerk. Tevens worden orders pas in behandeling genomen wanneer deze geheel zijn voldaan.

6. Alle overige voorvallen zijn ter discretie van Europe Archery en worden te allen tijde in overleg aanvaard.